CSS


CSS je jezik formatiranja koji se koristi za opis izgleda dokumenata napisanih HTML jezikom.

Saznaj više

Šta je CSS?


Iako koristi da se njime opisuju web stranice i korisnički interfejsi napisani u HTML-u i XHTML-u, CSS-om se takođe mogu opisati bilo koje vrste XML dokumenata uključujući i sam XML, SVG ili XUL. Uz korišćenje HTML i Javascript jezika, CSS daje vizuelnu strukturu i opis web sajtova, web aplikacija kao i aplikacija za mobilne telefone.

Šta je CSS?

Tri osnovne karakteristike CSS jezika su mogućnost za definisanje klasa za izgled, boje i fontova. Ovi elementi omogućavaju pristupačniji i fleksibilniji sadržaj kao i kontrolu web dizajnera nad određenom grupom HTML elemenata u sadržaju. Na primer, znamo da HTML ima pojedine tagove kojima mogu da se definišu pojedini elementi, kao što je slučaj sa tagom <bold>. On omogućava podebljanost teksta na stranici. Ukoliko želimo da nam svaki naslov bude podebljan, korišćenjem CSS-a ćemo izbeći konstantno ponavljanje <bold> tagova na svakom mestu gde se nalazi naslov tako što ćemo definisati klasu za izgled <h1> tagova unutar CSS-a i samo pozvati tu klasu prilikom ispisivanja naslova.

Sintaksa CSS jezika je krajnje jednostavna i koristi određeni broj engleskih reči kako bi definisala pojedine elemente. Svaki opis se sastoji iz definisanja ciljnih elemenata, svojstva i vrednosti. U najnovijij CSS3 verziji postoji lista već postojećih elemenata koje je poželjno definisati kako bi se kasnije u ispisivanju HTML stranice ispoštovali standardi HTML 5 verzije kao što su header, footer, section, media, audio... Definisanje klasa se vrši na drugačiji način, i njih možemo da nazovemo onako kako želimo. Ispred svakog naziva se nalazi tačka (.) a unutrašnjost klase se definiše unutar vitičastih zagrada {...}. ID klase služe za definisanje jedinstvenih objekata u HTML dokumentu. Sve deklaracije unutar klasa, ID ili elemenata su striktno definisane reči kao što je font-size, color, width, height... Svaka od deklaracija se zatvara tačka-zarezom (;). CSS je moguće koristiti i unutar HTML, direktno ispisujući ga u okviru tagova, međutim takva vrsta korišćenja CSS-a se ne preporučuje zbog preglednosti i snalaženju u kodu.

Ekstenzija CSS dokumenata je .css. Definisani CSS fajl se uključuje unutar HTML dokumenta na sledeći način:

<link href="naziv-css-dokumenta.css" rel="stylesheet">

Vrati se gore